Arbetsmarknadsprognoser Arkiv

0

Arbetsmarknadsprognos för Bilbärgare

Bilbärgare har ett rörligt och varierande arbete med bilbärgnings- och bilassistanstjänster. Som bilbärgare har man jour antingen i hemmet eller på kontoret och åker ut på akuta eller beställda uppdrag. Det innebär att man hela tiden ska vara redo för att göra en insats. Det inkommer alltid många uppdrag vid besvärligt väglag.

Utbildning som Bilbärgare

Det vanligaste sättet att lära sig yrket är att man åker med en erfaren bilbärgare som lärling. Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd har femdagars kurser i bärgning. Krav är körkort för lastbil (C-behörighet). Meriterande att ha körkort med CE-behörighet.

Framtiden för Bilbärgare
Idag är det inte någon efterfrågan på bilbärgare.

0

Ljusare arbetsmarknad för tjänstemän

Trygghestrådet meddelar goda siffror för arbetssökande tjänstemän som åter fått arbete. Av de aktivt arbetssökande som lämnat TRR under perioden har nästan nio av tio, 86 procent, fått nytt jobb. I snitt tar det ett halvår för de uppsagda att få nytt arbete.

Källor:
PrivataAffärer, DN, GP

0

Arbetsmarknad för Anläggningsarbetare

Tillhör arbetsgruppen: Asfaltarbetare, Banreparatör, Beläggningsarbetare, Markanläggningsarbetare, Rörläggare, Stensättare, Vägarbetare.

Om yrket Anläggningsarbetare:
Anläggningsarbetare är ett samlingsnamn för flera olika yrken. Anläggningsarbetare kallas de som arbetar vid vägbyggen och vid byggandet av anläggningar såsom broar, tunnlar, kraftverk, fjärrvärmeanläggningar, vatten- och reningsverk och flygfält. De arbetar också med den yttre miljön i bostadsområden. Du kan arbeta i ett privat företag, vara anställd via tex kommunernas gatukontor eller vid statligt verk som Vägverket.

Framtid för yrket anläggningsarbetare bedöms som god
Under 2009 medförde stora statliga satsningar på väg och järnväg vilket medförde att anläggningsbranschen klarade lågkonjunkturen relativt bra. Infrastrukturprojekten kommer att pågå även under 2010 och först under 2011 fasas de extra anslagen till infrastruktursatsningar ut. Då väntas bostadsbyggandet ha tagit fart vilket medför att behovet av anläggningsarbetare kvarstår. Arbetsmarknadsprognosen lyder att det kommer råda liten konkurrens om arbetet det kommande året.  Delar av arbetskraftsbehovet kommer behövas täckas in med hjälp av utländsk arbetskraft.

Prognos 5 års sikt
Behovet av att rekrytera anläggningsarbetare ökar under de kommande tio åren. En anledning är att stora investeringar i vägar, järnvägar och andra anläggningar är planerade. En annan är att pensionsavgångarna inom yrket blir större än genomsnittet på arbetsmarknaden. Utbildade anläggningsarbetare har stora möjligheter till jobb.

Prognos hämtad från ams.se

0

Arbetsmarknad – högskoleingenjörer

Prognos från början av 2010 från Högskoleverket säger att framtiden ser ljus ut för högskoleingenjörer. Arbetsmarknaden förväntas få en brist på högskoleingenjörer.

Prognosinstitutet uppskattar rekryteringsbehovet av högskoleingenjörer till omkring 8 500 per år de närmaste åren, för att därefter successivt minska till omkring 7 000 per år under senare delen av perioden fram till 2025. Antalet nybörjare ökar nu efter flera års minskning, men med nuvarande tillskott på i genomsnitt 3 900 nyexaminerade högskoleingenjörer per år täcks knappt hälften av rekryteringsbehovet.

Det stora rekryteringsbehovet de närmaste åren beror på att många gymnasieingenjörer kommer att pensioneras. I beräkningen ingår att både längre och kortare tekniskt gymnasieutbildade ersätts av högskoleingenjörer.

Kartläggning om framtidsutsikter för Högskoleingenjörer. Gjord av KTH och You Gov Zapera, rådfrågat Sveriges största teknikföretag om deras behov. Se undersökningens svar nedan.

Sju av tio företag svarade att bristen på högskoleingenjörer ”riskerar att inverka negativt på deras organisation”. (200 teknikföretag med över 20 anställda tillfrågades och 181 svarade).

a) 134 av företagen hade högskoleingenjörer anställda och 68 procent svarade att de behöver nyanställa högskoleingenjörer de närmsta tre åren.

b) 87 procent av företagen tror att högskoleingenjörer kommer att vara attraktiva på den framtida arbetsmarknaden.

c) 81 procent av de 134 företagen anger att högskoleingenjörer är viktiga eller mycket viktiga för deras verksamhet.

Se prognos från högskoleverket, visar diagram på arbetsmarknaden för högskoleingenjörer till år 2025, se diagram.

Läs mer om yrket högskoleingenjör på Wiki.

Fler artiklar: Ljus framtid väntar högskoleingenjörer – Högskoleverket.
Tillgång och efterfrågan på högskoleingenjörer – Studera.nu
Alla borde bli högskoleingenjörer – Ny teknik
Högskoleingenjör ett framtidsyrke – SvD

Prognos hämtad ifrån Studera.nu.

0

Arbetsmarknad – Frisör och hudterapeuter m.fl.

Arbetsmarknadsprognos för frisör och hudterapeuter m.fl.
Arbetsmarknaden har under de senaste åren försämrats för frisörer m.fl. Arbetslösheten ligger på en högre nivå än genomsnittet för samtliga yrken. Under kommande 5- 10 års perioden blir konkurrensen om de lediga jobben fortsatt hård i hela landet. Det finns idag fler frisörer och hudterapeuter än det finns arbeten.

Nuläget
Arbetsmarknaden ser idagsläget ljus ut. Antalet lediga platser inom yrkesgruppen Frisörer, hudterapeuter m.fl. har ökat kraftigt i Sverige det senaste året. Samtidigt finns det fler arbetssökande på arbetsmarknaden, så situationen är oförändrad.

Arbetsmarknaden 5- 10 års period
Mindre goda möjligheter att få jobb.

Prognos hämtad från AMS

0

Arbetsmarknadsprognos – Träarbetare / Snickare

Arbetsmarknadsprognos för Träarbetare / Snickare
Den kraftiga inbromsningen i nybyggnation av bostäder har dämpat efterfrågan på träarbetare och arbetslösheten har ökat påtagligt. Konjekturen väntas åter ljusna under 2010 och 2011 och arbetsmarknaden väntas bli balanserad det närmaste året.  Byggkonjunkturen kan påverkas av politiska beslut.

Konkurrens om jobben
Idagsläget är det hårdare konkurrens om jobben i norra Sverige. Mindre konkurrens i Värmland, Dalarna och Skåne.

Prognos på 5 respektive 10 års sikt
Prognosen för arbetsmarknaden för snickare och träarbetere bedöms på längre sikt vara medelgod.

Prognosen är hämtad från AMS, 2010-10-05.

0

Arbetsmarknadsprognos – Tandläkare

Arbetsmarknadsprognos för yrkesgruppen Tandläkare.
Tandläkare möter en bra arbetsmarknad och arbetslösheten är lägre än genomsnittet för samtliga yrken.

Konkurrens om jobben:
Det förväntas bli liten konkurrens om jobben. Idagsläget är den största konkurrensen om jobben i Västa Götaland.

Framtidsprognos för yrkesgruppen Tandläkare:
 Även på fem till tio års sikt bedöms bristen på tandläkare komma att bli stor. Tandläkare kommer därmed att ha goda möjligheter till arbete. Behovet av att rekrytera tandläkare kommer att vara oförändrat stort under de kommande tio åren. Tillgången på tandläkare blir inte tillräcklig. Sverige kommer behöva rekrytera arbetskraft från andra länder. 

Prognosen är hämtad ifrån AMS.
Ljus framtid för Tandläkare – Högskoleverket rapport

0

Arbetsmarknadsprognos – Läkare

Arbetsmarknadsprognos för yrkesgruppen Läkae.

Läkare har en god arbetsmarknad och arbetslösheten är obetydlig. Bristen är särskilt omfattande på läkare med specialistkompetens. På längre sikt bedöms behovet av att rekrytera läkare bli ännu större än idag, vårdbehovet i samhället ökar och på den höga medelåldern inom läkaryrket.

Nuläget 2010:
I dagsläget är arbetslösheten lägre än i övriga yrkesgrupper. Antalet lediga platser i Sverige har ökat det senaste året.

Konkurrens om jobben
Konkurrensen om jobben bedöms som väldigt liten i hela Sverige.

Framtidsprognos. 5 – 10 års arbetsmarknadsprognos
Goda möjligheter att få jobb

0

Satsa på it-jobb

Det råder stor brist på kompetent personal inom it-branschen. Nyligen skrev Svenska Dagbladet om Volvo Personvagnar som hotas av kompetensbrist och som tvingats rekrytera it-tekniker från England i brist på kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Kompetensbristen verkar hämma tillväxten hos företagen i Sverige.

Cornerstone har mött ett stort intresse för de specialistutbildningar som deerbjudit till nästan ingen kostnad för it-proffs som blivit av med sina arbeten. Dessutom har de satsningar som gjorts på studenter som vill komma in i branschen och få en marknadsanpassad utbildning varit mycket uppskattade.

Detta är en fråga som såväl staten som branschen och näringslivet borde ta sitt ansvar för. Idag finns det tusentals lediga jobb inom it-branschen och fler blir det i takt med att 200 000 ingenjörer går i pension under de närmaste åren.

Läs artiklen på IDG

1

Arbetsmarknadsprognos -Administratör / sekreterare

Arbetsmarknadsprognos för yrkesgruppen Administratör  och sekreterare
Liknande arbeten: Administratör, Assistent, Bokföringskontorist/bokföringsassistent, Kanslist, Kontorist, Löneadministratör, Lönekontorist/löneassistent, Projektadministratör, Projektkoordinator, Registrator, Sekreterare, Skoladministratör, Skolassistent, Traffic

Arbetsmarknad för administratörer
Antalet lediga platser inom yrkesgruppen Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. har ökat kraftigt i Sverige det senaste året (2010). Det närmsta året beräknas det dock vara stenhård konkurrens om jobben i hela Sverige. Det bedömts att det funnit ett överskott av administratörer och sekreterare under flera år. Arbetsmarknaden ser däremot ljus ut. På sikt, fem och tioårs period förväntas situationen bli bättre och möjlighterna till jobb för yrkesgruppen ser väldigt ljusa ut.

Prognosen kommer från AMS och uppdaterades: 2010-07-01