Vad innebär personalansvar?

I jobbannonsen som du söker står det personalansvar. Men vad innebär personalansvar? Är det detsamma som att vara chef?

Det är viktigt att veta att det alltid är chefen som har det övergripande ansvaret. Men innehar din tjänst personalansvar så innebär det att du är chefens förlängda arm och att vissa ansvarsfrågor är delegerade på dig.

Chefens personalansvar kan delas in i två områden:• Det som styrs av lagar och avtal.
• Det som förväntas av dig i rollen som personalansvarig chef.
Som personalansvarig kan du bli straffskyldig om du anses ha misskött ditt ansvar enligt arbetsmiljölagens föreskrifter.

I medelstora och stora företag delar chefen ansvaret i vissa frågor med personalavdelningen, exempelvis vid rekrytering. Det kan finnas en personalpolicy som grund för arbetet, en mall för hur annonser ska se ut, regler om presumtiva medarbetare ska testas, och fastställda lönenivåer. Det kan också finnas olika avdelningar, där det finns chefer med personalansvar för sin avdelning.

Det är viktigt att ni klargör vem som har anvar över vad, hur rollfördelningen ser ut.

Medarbetaransvar
Det är inte bara chefen som har ansvar. Det har också alla medarbetare. De ansvarar för sina prestationer, sitt beteende och sitt arbete.

Här nedan följer en checklista över vad som styr ditt arbete som personalansvarig chef.
Lagar och Avtal

• Anställning.
Lagen om anställningsskydd, las, brukar främst beskrivas som lagen om ”sist in först ut” eftersom den regle-rar hur en neddragning av personal får gå till, att både anställningstid och kompetens ska beaktas.

• Diskriminering.
I jämställdhetslagen står att arbetsgivaren är skyldig att genomföra en lönekartläggning om företaget har fler än tio anställda.

• Medbestämmande. Medbestämmandelagens grundtanke är att ge arbetstagarna rätt att delta i besluten genom sina fackföreningar. Ta hjälp av personalavdelningen eller någon expert så du lär dig hantera regelverket. Det handlar bland annat om information och förhandlingar före stora beslut.

• Arbetstider.
Ledighetslagarna handlar om semester, föräldraledighet och studieledighet. Arbets-tidslagen reglerar arbetstiden i normalfallet, men har ni kollektivavtal är det det som gäller.

• Särskilda
överenskommelser. Kollektivavtalet reglerar mycket i kontakterna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Flera av lagarna på arbetsmarknaden är dispositiva vilket betyder att delar kan förhandlas om eller bort i kollektivavtalen.

• Arbetsmiljön.
Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, både den fysiska och den psykiska, det finns ett helt batteri lagar, förordningar och avtal.

Se fler inlägg på samma tema