Arbetsmarknad för Anläggningsarbetare

Tillhör arbetsgruppen: Asfaltarbetare, Banreparatör, Beläggningsarbetare, Markanläggningsarbetare, Rörläggare, Stensättare, Vägarbetare.

Om yrket Anläggningsarbetare:
Anläggningsarbetare är ett samlingsnamn för flera olika yrken. Anläggningsarbetare kallas de som arbetar vid vägbyggen och vid byggandet av anläggningar såsom broar, tunnlar, kraftverk, fjärrvärmeanläggningar, vatten- och reningsverk och flygfält. De arbetar också med den yttre miljön i bostadsområden. Du kan arbeta i ett privat företag, vara anställd via tex kommunernas gatukontor eller vid statligt verk som Vägverket.

Framtid för yrket anläggningsarbetare bedöms som god
Under 2009 medförde stora statliga satsningar på väg och järnväg vilket medförde att anläggningsbranschen klarade lågkonjunkturen relativt bra. Infrastrukturprojekten kommer att pågå även under 2010 och först under 2011 fasas de extra anslagen till infrastruktursatsningar ut. Då väntas bostadsbyggandet ha tagit fart vilket medför att behovet av anläggningsarbetare kvarstår. Arbetsmarknadsprognosen lyder att det kommer råda liten konkurrens om arbetet det kommande året.  Delar av arbetskraftsbehovet kommer behövas täckas in med hjälp av utländsk arbetskraft.

Prognos 5 års sikt
Behovet av att rekrytera anläggningsarbetare ökar under de kommande tio åren. En anledning är att stora investeringar i vägar, järnvägar och andra anläggningar är planerade. En annan är att pensionsavgångarna inom yrket blir större än genomsnittet på arbetsmarknaden. Utbildade anläggningsarbetare har stora möjligheter till jobb.

Prognos hämtad från ams.se